بانک اطلاعات ساختمانهای در حال ساخت

شرکت پیشگامان اطلاعات ساختمان

شماره ثبت31612

 

بانک اطلاعات ساختمانهای در حال ساخت به عنوان پایه گذار و اولین شرکت تخصصی در زمینه اطلاعات ساختمان های در حال ساخت فعالیت خود را ازسال 1384 آغاز نموده . این شرکت کاملا خصوصی و به هیچ سازمان و یا ارگانی وابسته نبوده . بدیهی است جمع آوری اطلاعات توسط پرسنل آموزش دیده این مجموعه و همکاری سازندگان محترم ساختمانها انجام می گیرد.

information bank of buildings

PISHGAMAN ETELAAT SAKHTEMAN co.(p.j.s)

R.N.31612

Established in 2006  , Information Bank of Buildings, is a pace setter and the first company of its kind to explore the frontier of providing information on buildings in progress. It is important to note, that this privately owned company is in no way or shape affiliated with any private or government agencies. The Information bank's highly trained specialist work closely with contractors to bring you the needed and detailed information you may otherwise find on the website.